Ngoài các phương pháp điều trị bên trong và bên ngoài thông thường, cũng có thể điều trị bằng thiết bị quang trị liệu bằng ánh sáng excimer loại mục tiêu (TheraBeam UV308). So với cả UVB băng thông hẹp thông thường, 1. Hiệu quả điều trị xuất hiện nhanh chóng; 3. Thời gian chiếu xạ ngắn; Nó tuyệt vời ở chỗ nó có thể cắt bỏ những bước sóng không cần thiết và có độ an toàn cao.

VI